Rozcestník pro projekty

Risk Prevention and Health Protection in Adult Education EDFORSA (10/2003 – 9/2005)

Vliv změn světa práce na kvalitu života (02/2005 – 10/2008)

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách

Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků (2/2010 – 12/2011)

Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje (01/2012 – 12/2012)

Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů (01/2012 – 12/2013)

Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem (01/2013 – 6/2014)

Proměny kvality pracovního života (01/2014 – 12/2015)

Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik (9/2014 – 8/2016)

Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (01/2015 – 3/2016)

Rizikovost ekonomických činností v ČR (01/2015 – 12/2015)

Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost (01/2015 – 12/2016)

Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu (04/2015 – 9/2016)

Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců (07/2015 – 11/2016)

Kvalita pracovního života 2018 (01/2018 - 12/2018)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky (02/2018 - 01/2019)

Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP (02/2018 - 12/2020)

Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce (04/2018 - 05/2021)