Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost

Webová stránka projektu TB03MPSV002 Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národníhc standardů pro jeho vzdělávání a činnost byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Analýza a  vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost. Stránka bude sloužit zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Doba řešení projektu

1. 1. 2015 – 31. 12. 2016

Řešitel projektu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Vedoucí řešitelského týmu:
Ing. Karel Škréta, skreta@vubp-praha.cz, 221 015 827

Spoluřešitelé

EXACOM s.r.o.
ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o.
Společná Vize: bezpečnost na staveništi o.s.

Cíl řešení projektu

Cílem je dosáhnout požadovaných výsledků a to na základě analýzy a provedeného hodnocení národního práva v ČR a v ostatních vybraných státech EU a současného stavu a trendu vývoje činnosti koordinátora BOZP na staveništi vypracovat a stanovit návrh základního směru, cílů a priorit pro rozvoj tohoto institutu v České republice v rámci Národní politiky BOZP v ČR do roku 2020 (vzdělávání koordinátorů).

Potřeba řešení navrhovaného projektu se váže na definovaný specifický cíl navrhnout:

  1. standardy vázané na činnosti koordinátora BOZP na staveništi v ČR pro případné návrhy na novelizaci platných právních předpisů;
  2. standardy pro jeho vzdělávání, a to s ohledem na standardy rozpracovávané v EU (v ISHCCO) pro rok 2013 a následující období k zajišťování vyšší úrovně BOZP na staveništi ve vybraných členských státech EU.

Kontakt

Správcem stránky je zaměstnanec VÚBP, v.v.i., Jakub Růžička (ruzicka@vubp-praha.cz), na kterého se obracejte se svými připomínkami, návrhy a technickými záležitostmi.