Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR
v éře nastupující průmyslové revoluce
Webová stránka projektu Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce. Stránka bude sloužit zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Doba řešení projektu

1. 4. 2018 – 31. 5. 2021 (38 měsíců)

Aplikační garant

MPSV
Ing. Petr Mráz

Řešitelský tým

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Ing. Iveta Mlezivová
Ing. Lenka Svobodová

České vysoké učení technické

doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Ing. Dagmar Charvátová Ph.D.
prof. Ing. František Freiberg CSc.

Sociologický ústav AV ČR

Mgr. Naďežda Čadová
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Ing. Jan Červenka,

Cíle řešení projektu

Cílem řešení projektu je vytvoření nových originálních modelů a nástrojů pro hodnocení stavu a vývoje kvality pracovního života v ČR (komplexně spojující klíčové objektivní charakteristiky i subjektivně vnímané aspekty práce) v dynamicky se proměňující společnosti, její ekonomiky, společenských vztahů a dalších konkrétních podmínek. Modely a nástroje budou podle povahy obsahu a charakteru uzpůsobeny určeným uživatelům na různých úrovních (na makro úrovni i podnikové úrovni) a poskytnou základ pro efektivní řízení i pro možné ovlivňování budoucí KPŽ v ČR. Unikátnost a novost VP spočívá v samotném předmětu řešení. Jádrem a obsahem řešení výzkumného projektu je samotná podstata a realita kvality života, resp. kvality pracovního života, na kterou je mimo jiné program ÉTA rámcově zaměřen.

The aim is to create new original models and tools for assessing the condition and development of the QWL in the CZ (comprehensively connecting key objective characteristics and subjectively perceived aspects of work) in a dynamically changing society, its economy, social relations and other specific conditions. Models and tools will be tailored according to their nature of the content and the character to the intended users. New models will provide a basis for effective management at various levels (macro and corporate) as well as a basis for possible future of the QWL in the CZ.The uniqueness and novelty of the project lies in the very subject of the solution. The core and content is the very essence and reality of the QofL, respectively the QWL, to which the ETA program is focused.

Představení projektu

Projekt, interdisciplinární obsah řešení a výstupy reagují na dynamické proměny společnosti, na nové trendy světa práce v souvislosti s nastupující 4. průmyslovou revolucí, na změny a záměry budoucí sociální dimenze EU, na globalizační, geopolitické a další změny, které se dotýkají a v budoucnu nadále budou dotýkat kvality pracovního života (KPŽ) ekonomicky aktivní populace, kvality života rodin i udržitelnosti a celkového rozvoje společnosti. Přispěje k rozvoji inovačního ekosystému společenských, humanitních věd, ke zvýšení KŽ člověka, společnosti, ke zvýšení efektivity, kvality veřejných politik, správy. Projekt je zaměřen na nové, v ČR chybějící nástroje a postupy (komplexní model KPŽ; model a metodika pro identifikaci a řízení celospolečenských nákladů ztrát z nízké úrovně prevence pracovních rizik; nový vzdělávací modul).

Dosažení cílů bude realizováno prostřednictvím logicky provázaných kroků, které se přirozeně časově částečně překrývají: rešerše a analýza vývoje KPŽ, vyhodnocení informačních zdrojů, pramenů, sekundární analýzy datových souborů, statistiky, zpracování získaných dat a jejich interpretace, příprava časových řad a jejich grafické podoby. Tvorba komplexního modelu zachycující klíčové objektivní charakteristiky i subjektivně vnímané aspekty práce v ČR včetně systému datového sběru a způsobu monitorování aspektů a indikátorů práce. Příprava a realizace reprezentativního šetření. Zpracování certifikované metodiky pro monitorování a řízení nákladů a ztrát z titulu pracovních úrazů. Vytvoření nového vzdělávacího pilotního modulu pro efektivní řízení KPŽ, BOZP, ergonomie v podnicích. Zpracování dílčích studií a dva workshopy.