Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik

Webová stránka projektu TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik. Stránka bude sloužit zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Doba řešení projektu

1. 9. 2014 – 31. 8. 2016

Řešitel projektu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Vedoucí řešitelského týmu:
Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS., ulmanova@vubp-praha.cz, 221 015 856

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvíjení znalostního systému BOZP cestou identifikování znalostí, know-how, zkušeností a jiných dovedností a realizování jejich transferu a prezentací tak, aby byly dostupné, srozumitelné k použití širokému okruhu uživatelů. Použití znalostí ve srozumitelné a uživatelsky přívětivé formě zvyšuje kvalitu, efektivitu a produktivitu práce i podporuje konkurenční výhody.
Nosným cílem projektu je využití ICT analyzování a vyvíjení nových forem sdílení znalostí v oblasti prevence rizik BOZP, které povedou k efektivnímu rozhodování, potažmo ke zkvalitnění pracovního života, snížení pracovních rizik a zavedení bezpečných pracovních postupů do praxe.
Řešení je směrováno na specifické skupiny uživatelů (malé a střední podniky, státní správa, specifické skupiny pracovníků atd.). Sociální sítě jsou ideálním prostředím pro zlepšení sdílení, pružnější komunikaci a vytváření odborných komunit, které se mohou vyjadřovat k určité problematice. Dílčími cíli budou:

Kontakt

Správcem stránky je zaměstnanec VÚBP, v.v.i., Jakub Růžička (ruzicka@vubp-praha.cz), na kterého se obracejte se svými připomínkami, návrhy a technickými záležitostmi.