Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu

Webová stránka projektu TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu. Stránka bude sloužit zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Doba řešení projektu

1. 4. 2015 – 30. 9. 2016

Řešitel projektu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Vedoucí řešitelského týmu:

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., malys@vubp-praha.cz

Cíle řešení projektu

Cílem projektu je získání poznatků a zkušeností z teorie a praxe vztahu mezi zdravím a prací, včetně žádoucích a vhodných způsobů adaptace pracovních podmínek potřebám člověka, tj. s ohledem na jeho anatomické, antropometrické, fyziologické, psychofyziologické vlastnosti a psychické schopnosti. K tomu bude vytvořen souhrnný metodický materiál k šíření a k implementaci výsledků řešení projektu do praxe.

The aim of the project is to gain knowledge and experience in the theory and practice of the relationship between health and work, including desirable and appropriate methods of adaptation to the needs of human working conditions, i.e. with respect to its anatomical, anthropometric, physiological, psycho-physiological characteristics and psychic abilities. This will create a complex methodical material for dissemination and for implementation of the project results into practice.

Klíčová slova: health and work, working conditions, anatomy, physiological abilities, methods

Kontakt

Správcem stránky je zaměstnanec VÚBP, v.v.i., Jakub Růžička (ruzicka@vubp-praha.cz), na kterého se obracejte se svými připomínkami, návrhy a technickými záležitostmi.