Kvalita pracovního života 2018

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Kvalita pracovního života 2018. Stránka bude sloužit zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Doba řešení projektu

od 01/2018 do 12/2018

Řešitel projektu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Vedoucí řešitelského týmu:

Ing. Svobodová Lenka, svobodovaL@vubp-praha.cz

Význam a zaměření projektu

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na subjektivně vnímanou kvalitu pracovního života ekonomicky aktivních obyvatel ČR. Jedná se o zajištění a získání zpětné vazby o účinnosti politik, koncepcí, strategií v oblasti sociální politiky. Získávání zpětné vazby je důležité pro tvorbu podkladů pro budoucí směřování politik v rámci zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků. Řešení projektu přispěje k potřebnému rozšíření poznatků v dané problematice a pro nastavení efektivního sběru a poskytování informací ohledně kvality pracovního života v ČR, který bude reagovat na změny a bude přínosný pro praxi.

Projekt má vazbu na ukončený projekt programu Omega TD020046 "Proměny kvality pracovního života" (2015) a vytvořené výstupy: Certifikovaná metodika "Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice" a webové aplikace "SQWL Individual" a "SQWL Prezentace". Řešeným projektem bude plněn závazný monitorovací ukazatel z platného implementačního plánu uzavřeného mezi VÚBP, v. v. i. a MPSV (Osvědčení o uznání certifikované metodiky vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod. č.j. 2015/75 229-312 dne 31. 12. 2015).

Výzkum v této oblasti přispívá k posunu poznání stavu a úrovně kvality pracovního života, prostřednictvím průzkumů a šetření podá reálný obraz o subjektivně vnímané kvalitě pracovního života včetně hodnoty zdraví v české populaci, přispívá k odhalení a identifikování nových rizik spojených s rozvojem a rozšiřováním progresivních technologií, se změnou charakteru práce, s uplatňováním nových forem organizace a řízení práce, se společensko-ekonomickými a dalšími změnami. Poskytuje podněty a návrhy vhodných způsobů řešení pro vrcholovou i podnikovou úroveň řízení (personální politiku firem) k žádoucí minimalizaci negativních dopadů předpokládaných změn a k zvýšení účinnosti prevence rizik. Poznatky přispívá k budování efektivních systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Přináší podklady (podkladové informační materiály) pro rozhodování decizní sféry - k využití v koncepční práci vrcholových orgánů a institucí při tvorbě vhodných podmínek, pro dlouhodobé a střednědobé plánování, tvorbu strategií a koncepcí rozvoje společnosti, včetně podkladů pro legislativní činnost a formulování politik a jejích priorit.

Cíl

Hlavním cílem je zjistit aktualizovanou subjektivně vnímanou kvalitu pracovního života ekonomicky aktivních obyvatel ČR, získat aktualizovanou, doplněnou poznatkovou základnu v daném směru. k tomu bude realizováno reprezentativní šetření KPŽ 2018, zpracována data dle certifikované metodiky a proveden import do webových aplikací (aktualizace dat včetně rozšíření pro možnost tvorby časových řad).

Tento výzkumný úkol je realizován VÚBP, v. v. i. ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. (Centrum pro výzkum veřejného mínění).