Rizikovost ekonomických činností v ČR

Webová stránka projektu TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činností v ČR byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Rizikovost ekonomických činností v ČR. Stránka bude sloužit zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Doba řešení projektu

1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Řešitel projektu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Vedoucí řešitelského týmu:

Ing. Lenka Svobodová, svobodoval@vubp-praha.cz

Cíle řešení projektu

Cílem řešení projektu je:

- stanovení rizikovosti ekonomických činností (dle CZ-NACE) na základě ocenění potenciálních nebezpečí vzniku poranění člověka či poškození jeho zdraví v pracovních systémech za účelem případné novelizace právních předpisů.

- zaměření na potřeby v oblasti ochrany zaměstnanců před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, které vyplynou z výzkumu charakteru práce, pracovních činností, rizikových faktorů práce, detailních analýz pracovní úrazovosti, smrtelné úrazovosti a dalších databází a registrů.

The aim of the project solution:

- determining of the risk of economic activities (according to NACE) based on the valuation of potential risk of injury to person or damage to his health in the working systems in order to prospective amendment of legislation.

- focus on the need of the protection of workers from occupational accidents and occupational diseases that arise from the research of the work character, work activities, risk factors of work,  detailed analysis of work-related injuries, fatal accidents and other databases and registers.

Klíčová slova: Economic activities; NACE; occupational risks; accident incident rate.

Kontakt

Správcem stránky je zaměstnanec VÚBP, v.v.i., Jakub Růžička (ruzicka@vubp-praha.cz), na kterého se obracejte se svými připomínkami, návrhy a technickými záležitostmi.