Proměny kvality pracovního života
Changes of working life quality

Webová stránka projektu TD020046 Proměny kvality pracovního života byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Proměny kvality pracovního života, realizovaného v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“ s finanční podporou TA ČR. Stránka bude sloužit k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Výstupy projektu

Software SQWL Prezentace - Máme v Česku dobrou práci?

Software SQWL Individual - Mám lepší práci než ostatní?

Publikace - Proměny kvality pracovního života (PDF; 6,1 MB)

Doba řešení projektu

01/2014 – 12/2015

Řešitelský tým

Research team

Cíl projektu

Cílem projektu je přenos výsledků výzkumných prací do reálného fungování společnosti se záměrem zvýšit akcent a orientaci sociálně ekonomické politiky na kvalitu práce a žití včetně humánních a důstojných podmínek výkonu pracovních činností obyvatel ČR.
Zvýšení kvality sociální a hospodářské politiky i veřejné správy vyžaduje systém zpětných vazeb, průběžné vyhodnocování jejich efektivity a dopadů, a to s využitím moderních metod, které tento projekt pro oblast práce (objektivní i subjektivní hodnocení) přinese. Konkrétně se bude jednat o poznatky a nástroje pro sledování stavu a vývoje hodnoty, důležitosti práce i spokojenosti se současně vykonávanou prací/zaměstnáním obyvatel ČR.
Výsledky projektu budou: moderně pojatá publikace o stavu a vývoji kvality pracovního života v ČR; metodika k realizaci zpětné vazby o kvalitě pracovního života pro MPSV ČR; dále originálně vytvořené softwary „SQWL Prezentace“ a „SQWL Individual“ k on-line individuální komparaci s daty reprezentujícími všechny pracující.

Aim of the project

The aim of the project is to transfer the results of research work in the real functioning of society and to increase emphasis and orientation of socio-economic policy on quality of work and life, including human and decent working conditions for the performance of working activities of the Czech population.
Improving of the quality of social and economic policy and public administration requires a system of feedback, continuous evaluation of their effectiveness and impact, with the use of modern methods which this project will bring to the area of work. Specifically, it will be the knowledge and tools to monitor the status and development of the value, importance and satisfaction with the work and occupation of the Czech population.
Results of the project will be: modern design publication on the state and the development of the quality of working life in the Czech Republic, methodology of implementation of quality of working life feedback for MoLSA, originally created software „SQWL Presentation“ and „SQWL Individual“ for on-line individua comparison with data representing all workers.

Kontakt

Správcem stránky je zaměstnanec VÚBP, v.v.i., Jakub Růžička (ruzicka@vubp-praha.cz), na kterého se obracejte se svými připomínkami, návrhy a technickými záležitostmi.