Systém podpory kultury bezpečnosti
v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů

Webová stránka projektu TD010121 Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

Harmonogram

Doba řešení projektu

01/2012 - 12/2013

Období Popis Dílčí cíl Forma zpracování
1-6 2012 Shromáždění podkladů, rešeršní činnost a studijně analytické práce Budou soustředěny dostupné informační zdroje, dále bude zpracována rešerše. Současně bude realizována analýza a vyhodnocení relevantníchdokumentů, zpráv, statistik, datových souborů z výzkumů a šetření v dané problematice. Informace budou shromážďovány v elektronické porodě ve formátech dokumentů microsoft word (*.doc), excel (*.xls) a adobe reader (*.pdf).
5-12 2012 Návrh konceptu řešení a pilotní ověření Vytvoření návrhů dotazníků, hodnotících listů k jednotlivým aspektům kultury bezpečnosti spolu s prvotním nastavením kritérií vyhodnocení. Vnávaznosti potom dojde k vytvoření databáze možností kroků a doporučení pro podporu kultury bezpečnosti. Realizace pilotního ověření v již domluvené organizaci, vyhodnocení získaných výsledků, podnětů ze strany zástupců dané organizace. V tabulkovém editoru microsoft excel, případně v dokumentu microsoft word bude utvořen základní koncept jednotlivých funkcionalit nástrojeSYPOKUP.Bude zpracována zpráva z pilotního šetření ve formě dokumentu microsoft word.
1-4 2013 Finalizace podoby a nastavení systému SYPOKUB Na základě předchozí etapy vytvoření a nastavení finální podoby systému SYPOKUB, včetně umístění v SW podobě na portál Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Finalizovaná SW podoba systému SYPOKUB a její umístění na portál VÚBP, v.v.i.
5-10 2013 Realizace šetření ve vybraných organizacích a jeho vyhodnocení Aplikace vytvořeného systému SYPOKUB v praxi 2 až 4 subjektů veřejného a soukromého sektoru. Zpracování získaných dat a jejich interpretace, resp. porovnání zúčastněných subjektů dle dosažených výsledků u jednotlivých aspektů kultury bezpečnosti. Případně na podkladě získaných výsledků bude provedena konečná korekce celého systému SYPOKUB.
9-12 2013 Celkové vyhodnocení a zavedení systému SYPOKUB do praxe Bude provedeno celkové vyhodnocení všech etap, dále vytvoření konečné verze softwarového řešení systému SYPOKUB. Dojde k celkovému bezplatnému zpřístupnění tohoto systému na portále Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Konečná verze softwarového řešení systému SYPOKUB a její bezplatné zpřístupnění pro všechny subjekty na portále Výzkumného ústavubezpečnosti práce, v.v.i.