logo VÚBP

Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků

O projektu

Příjemce

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Odpovědný řešitel

Ing. Miloš Paleček, CSc.

Zadavatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí
(výzkumný projekt č. HC 194/10)

Termín řešení

1. 2. 2010 - 31. 12. 2011

Úvod

Projekt reaguje na trendy v oblasti zaměstnanosti, kdy vlivem globalizace dochází ke stále výraznějšímu pronikání zahraničních podnikatelů, firem, nadnárodních řetězců do domácích ekonomik, k vyšší prostorové mobilitě pracovních sil včetně pracovní imigrace. Problémy v zaměstnávání zahraničních pracovníků mohou způsobovat jiné zvyklosti, tradice, odlišné znalosti a přístupy k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), jiná úroveň kultury bezpečnosti.

Cíle

Cílem řešení výzkumného projektu je napomoci k prosazování rovných podmínek, odstraňování bariér, diskriminačních jevů, snižování pracovních úrazů, smrtelných pracovních úrazů a zvyšování celkové úrovně BOZP.

Zaměření

Projekt je zaměřen na zpracování návrhu způsobů, forem a prostředků pro vytváření vhodných pracovních podmínek přispívajících k BOZP zahraničních pracovníků, pro překonávání současné i možné budoucí diskriminace na trhu práce.

Dílčí úkoly

Předpokládané výsledky a přínosy řešení projektu

Aktuální údaje o cílové skupině, poznatky z terénních šetření a analýz, identifikování příčin a možných dopadů, návrhy a náměty na řešení - přispějí k plnění priorit a cílů „Národní politiky BOZP“ a „Národního akčního programu BOZP“; budou sloužit jako podklad pro koncepční práci, metodickou činnost v oblasti BOZP i pro celkovou orientaci sociální politiky resortu.