Systém podpory kultury bezpečnosti
v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů

Webová stránka projektu TD010121 Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

Projekt SYPOKUB

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů. Stránka bude sloužit k bezplatnému zpřístupnění konečné verze softwarového řešení systému SYPOKUB pro všechny subjekty.

Název projektu česky

Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů

Název projektu anglicky

The support system safety culture in the organization and its benefits in terms of human resource development

Cíl projektu česky

Projekt si klade za cíl vytvoření specifického systému podpory kultury bezpečnosti SYPOKUB, který bude určen pro všechny organizace veřejného a soukromého sektoru. Bude obsahovat specifické dotazníky a hodnotící listy ohledně aspektů kultury bezpečnosti, tj. s důrazem na nastavení pracovních podmínek, ergonomie pracovišť, interpersonálních vztahů mezi pracovníky na stejné úrovni a mezi nadřízenými a podřízenými, charakteristiky jednotlivých pracovníků. Po jejich vyplnění ze strany zástupců dané organizace tento nástroj umožní identifikaci silných a slabých stránek z hlediska kultury bezpečnosti, následně pak dá k dispozici návrhy a doporučení pro optimalizaci stavu, které budou součástí databáze celého systému.

Cíl projektu anglicky

The main objective is to create a specific support system safety culture, which is intended for all organizations public and private sectors. This system will take the form of software solutions to location on the web portal VÚBP of Sciences, and will contain specific questionnaires and evaluation sheets about aspects of safety culture, ie, with an emphasis on setting working conditions, workplace ergonomics, interpersonal relationships between workers on the same level and between superiors and subordinates, the characteristics of individual workers. When confirmed by the representatives of the organization this tool to identify strengths and weaknesses in terms of safety culture, and subsequently make available suggestions and recommendations to optimize condition which will be part of the database system. Necessary steps will be done within a specified time to tackle this project, ie the period from 01/01/2012 to 12/21/2013. The starting point will be particularly extensive knowledge base VÚBP of Sciences, in the field. To build verification and finalization of the entire system within the corporate practice. This project will fulfill the terms of its focus on the issues of safety culture in question set a specific goal of the program Omega.

Anotace česky

Náplní je tvorba specifického systému podpory kultury bezpečnosti (SYPOKUB) v organizacích. Bude se jednat o nástroj na bázi sw řešení, který dokáže efektivně vyhodnotit aspekty kultury bezpečnosti, tj. s důrazem na nastavení pracovních podmínek, ergonomie pracovišť, interpersonálních vztahů, charakteristik jednotlivců, následně odhalit silné a slabé stránky, navrhnout řešení k optimalizaci. V dané oblasti se jedná o ojedinělou aktivitu, která bude přínosná pro rozvoj lidských zdrojů.

Anotace anglicky

The content is the creation of a specific support system safety culture (SYPOKUB) in organizations. It will be a tool-based software solution that can effectively assess aspects of safety culture, ie, with an emphasis on setting working conditions, workplace ergonomics, interpersonal relationships, characteristics of individuals, then reveal the strengths and weaknesses, propose solutions to optimize. In this area it is a unique activity that will benefit the development of human resources.

Klíčová slova česky

kultura bezpečnosti; pracovní podmínky; ergonomie; interpersonální rámec;charakteristiky jedince

Klíčová slova anglicky

safety culture; working conditions; ergonomics; interpersonal framework; individual characteristics

Představení projektu

Daný projekt se zaměřuje na tvorbu specifického systému podpory kultury bezpečnosti (SYPOKUB) a bude určen pro organizace veřejného i soukromého sektoru. Náplní tohoto systému bude nástroj na bázi sw řešení, který bude přístupný na webovém portálu VÚBP, v.v.i., a bude obsahovat prioritně specifické dotazníky a hodnotící listy ohledně aspektů kultury bezpečnosti, tj. s důrazem na nastavení pracovních podmínek, ergonomie pracovišť, interpersonálních vztahů mezi pracovníky na stejné úrovni a mezi nadřízenými a podřízenými, charakteristiky jednotlivých pracovníků. Po jejich vyplnění ze strany zástupců dané organizace tento nástroj umožní identifikaci silných a slabých stránek z hlediska kultury bezpečnosti, následně pak dá k dispozici návrhy a doporučení pro optimalizaci stavu, které jsou obsahem databáze celého systému. Bude se jednat v rámci českého prostředí o jedinečného a efektivního pomocníka, který bude čerpat z rozsáhlé informační a poznatkové databáze VÚBP, v.v.i. Je nutné si uvědomit, že právě problematika bezpečného a odpovědného výkonu pracovní činnosti, nastavení souvisejících parametrů, resp. celkově kultury bezpečnosti je doposud v českém prostředí spíše okrajovou problematikou. Nelze ji vidět pouze v souvislosti s vysoce rizikovými provozy, a to už z důvodu celkového nárůstu náročnosti požadavků, nutnosti ovládat moderní technologie, apod. Odpovídající nastavení kultury bezpečnosti v organizacích veřejného i soukromého sektoru je potřeba vnímat v celospolečenském kontextu, podporuje v dlouhodobém horizontu k rozvoji lidského potenciálu.
V rámci řešení bude přistoupeno postupně ke zpracování podrobné rešerše, tvorbě návrhu dotazníků, hodnotících listů, kategorizace výstupů, databáze návrhů a doporučení. Tento prvotní návrh systému SYPOKUB projde ověřením v praxi. Na základě výsledku ověření dojde k finalizaci podoby systému a jeho aplikaci u vybraných subjektů veřejného a soukromého sektoru v praxi. Nakonec dojde k závěrečnému vyhodnocení a sepsání závěrečné zprávy. Hlavním výstupem tedy bude software v podobě specifického systému SYPOKUB.

Z hlediska samotného řešení je potřeba dodat, že je již v tuto chvíli dohodnuta možnost sběru potřebných dat ve dvou organizacích, jednak veřejného a také soukromého sektoru. V rámci spolupráce při řešení tohoto projektu se společnosti Exacom, s.r.o., budou zajištěny další potřebné subjekty pro vytvoření odpovídajícího výzkumného souboru.

Účel projektu

Navrhovaný projekt směřuje k doposud nepříliš preferované problematice kultury bezpečnosti. Spíše se s ní můžeme setkávat v souvislosti s odvětvími a provozy, kde můžeme řadit k vysoce rizikovými. Nicméně s rozvojem moderních technologií, náročností práce, apod. musíme tuto problematiku vidět napříč všemi odvětvími, v rámci organizací veřejného a soukromého sektoru. K stěžejním aspektům v tomto směru můžeme řadit nastavení pracovních podmínek, ergonomie pracovišť, interpersonální vztahy, charakteristiky jednotlivých pracovníků. Dosahování vysoké úrovně kultury bezpečnosti přitom přispívá k dlouhodobé perspektivě a rozvoji lidských zdrojů.

Specifický systém podpory kultury bezpečnosti (SYPOKUB) dá organizacím veřejného a soukromého sektoru právě efektivní nástroj, jak podpořit kulturu bezpečnosti a naplňovat principy neustálého zlepšování. VÚBP, v.v.i., má zde vlastní velmi obsáhlé odborné a metodické zázemí, do tohoto specifického systému vložit a zaručit jeho profesionální úroveň.